Menu
17:11 31-03-2021

LEED SIGNAGE SYSTEM/HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ LEED

LEED SIGNAGE SYSTEM/ REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIETNAM – E1 FACTORY

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ LEED/CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY E1

This project has built an educational program to educate and raise awareness of occupants and visitors of the benefits of a green building. The program includes a comprehensive system of signage showing sustainable features of the building concerning these main factors:

Dự án này đã xây dựng một chương trình giáo dục  để giáo dục và nâng cao nhận thức của người cư trú và du khách trong những lợi ích của một dự án xây dựng xanh. Chương trình bao gồm một hệ thống toàn diện các bảng chỉ dẫn thể hiện các tính năng bền vững của tòa nhà liên quan đến các yếu tố chính sau:

- Parking/ Bãi đậu xe

- Smoking policy/ Chính sách hút thuốc

- Energy and water savings/ Tiết kiệm năng lượng và nước

- Waste management/ Quản lý chất thải

I.LEED INFORMATION SIGNAGE/ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LEED

The signage showing LEED categories will be placed at reception area which is close to the building’s main entrance. It helps generate and raise public awareness and understandings of LEED certification and its core values.

Biển báo thể hiện các hạng mục LEED sẽ được đặt tại khu vực lễ tân gần với lối vào chính của tòa nhà. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sự hiểu biết đối với sự chứng nhận của LEED và giá trị cốt lõi của nó.

II.PARKING AREA/BÃI ĐỖ XE 

1.Bike parking/ Bãi đổ xe đạp

Signage showing spaces reserved for the occupants (long-term) and visitors (short-term) will be installed in parking area, at designated place as in the as-built drawing of parking area.

Biển báo chỉ dẫn không gian dành cho người ở (dài hạn) và khách (ngắn hạn) sẽ được lắp đặt trong khu vực đỗ xe, tại nơi quy định như trong bản vẽ xây dựng khu vực đỗ xe.

2.Carpool parking/ Bãi đậu xe đi chung

Signage showing reserved space for the carpool parking will be installed in parking area, specifically at designated place as in the as-built drawing of parking area.

Biển báo chỉ ra chỗ dành riêng cho bãi đậu xe đi chung sẽ được lắp đặt trong khu vực đậu xe, cụ thể là tại vị trí được chỉ định như trong bản vẽ xây dựng của khu vực đậu xe.

3.Green vehicle & EVSE/ Bãi đậu xe phương tiện xanh và Trạm sạc xe điện

Signage showing reserved spaces for the electric car and charging station (electric vehicle supply equipment) will be installed at designated area as in the as-built drawing.

Các biển báo chỉ dẫn không gian dành riêng cho xe điện và trạm sạc (thiết bị cung cấp phục vụ cho xe điện) sẽ được lắp đặt tại khu vực quy định như trong bản vẽ  xây dựng.


III.SMOKING CONTROL POLICY/ CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VIỆC HÚT THUỐC

Smoking is prohibited in all areas of the project. No-smoking policy and signage will be placed at visible and noticeable areas for both guests and employees. The stamped policy will be placed at reception area while no-smoking signage will be placed at the building’s entrance and indoor areas such as parking area, corridors, toilets, common areas, etc.).

Hút thuốc bị cấm trong tất cả các khu vực của dự án. Chính sách cấm hút thuốc và biển báo sẽ được đặt tại các khu vực dễ thấy và dễ nhận thấy cho cả khách và nhân viên. Chính sách có đóng dấu sẽ được đặt tại khu vực lễ tân trong khi biển báo cấm hút thuốc sẽ được đặt ở lối vào của tòa nhà và các khu vực trong nhà như khu vực đậu xe, hành lang, nhà vệ sinh, khu vực chung, v.v.).

IV.ENERGY AND WATER SAVINGS/ TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG

Green signage and labels encouraging energy and water savings will be properly placed around the project, in common areas and guest rooms. Energy-saving signage and labels will be placed near light switches. Water-saving signage and labels will be placed in either public or private bathrooms and water closets.

Các biển báo và nhãn màu xanh lá cây khuyến khích tiết kiệm năng lượng và nước sẽ được đặt đúng cách xung quanh dự án, trong các khu vực chung và các phòng nghỉ. Các biển báo và nhãn tiết kiệm năng lượng sẽ được đặt gần các công tắc đèn. Các biển báo và nhãn tiết kiệm nước sẽ được đặt trong các phòng tắm công cộng hoặc tư nhân và tủ đựng nước.

V.WASTE MANAGEMENT/ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Waste label will be placed on waste bins on each floor, for three types of waste: non-recyclable, recyclable, and hazardous waste. Recyclable waste label system includes five different types such as paper, cardboard, glass, plastics, and metals. Hazardous waste labels include batteries and e-waste labels. The label system will bring occupants and visitors a view of how waste is sorted and collected, and waste classification is as simple and easy as everyone can do this.

Nhãn chất thải sẽ được đặt trên các thùng chất thải ở mỗi tầng, đối với ba loại chất thải: chất thải không thể tái chế, chất thải tái chế và chất thải nguy hại. Hệ thống nhãn chất thải có thể tái chế bao gồm năm loại khác nhau như giấy, bìa cứng, thủy tinh, nhựa và kim loại. Nhãn chất thải nguy hại bao gồm pin và nhãn chất thải điện tử. Hệ thống nhãn sẽ giúp mang lại cho người cư trú và du khách cái nhìn về cách chất thải được phân loại và thu gom, đồng thời việc phân loại chất thải cũng đơn giản và dễ dàng để mọi người đều có thể làm được.

VI.EDUCATIONAL POSTER/ ÁP PHÍCH GIÁO DỤC

A poster will be placed on the first floor and hallways in order that occupants and guests can easily see in what categories the building has been assessed and achieve LEED certification.

Một tấm áp phích sẽ được đặt ở tầng 1 và hành lang để người ở và khách có thể dễ dàng nhìn thấy tòa nhà đã được đánh giá và đạt chứng chỉ LEED ở những hạng mục nào.

let's work togetherz